TIN TỨC CÁC BÁO

KẾ HOẠCH

Kế hoạch hoạt động năm học mới

Kế hoạch hoạt động năm học mới

Ngày đăng: Lượt xem:

Sở Giáo dục và Đào tạo Trường VTK ——————— KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG Thứ/Ngày...

Đào tạo

Quy chế hoạt động năm học 2017-2018

Quy chế hoạt động năm học 2017-2018

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO VĨNH THUẬN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN 2 Số: …../QĐ-TH TT,Vĩnh Thuận. ngày 15 tháng 09 năm 2017 QUYẾT...

Chuyên đề giáo dục

Quy chế hoạt động năm học 2017-2018

Quy chế hoạt động năm học 2017-2018

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO VĨNH THUẬN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN 2 Số: …../QĐ-TH TT,Vĩnh Thuận. ngày 15 tháng 09 năm 2017 QUYẾT...

Tin tức

Quy chế hoạt động năm học 2017-2018

Quy chế hoạt động năm học 2017-2018

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO VĨNH THUẬN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN 2 Số: …../QĐ-TH TT,Vĩnh Thuận. ngày 15 tháng 09 năm 2017 QUYẾT...