Hội đồng Đội huyện Vĩnh Thuận hướng dẫn các Liên chi đội về việc tổ chức Đại hội Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh năm học 2019 – 2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2019 – 2020; nhằm tạo tính thống nhất trong việc tổ chức và thực hiện công tác Đội tại các Liên đội, chi đội trong toàn huyện. Hội đồng Đội huyện hướng dẫn các Liên chi đội về việc tổ chức Đại hội Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh năm học 2019 – 2020.

Mục đích, yêu cầu của công tác Đại hội Liên – Chi đội là nhằm thảo luận tổng kết phong trào hoạt động Đội năm học vừa qua và định hướng hoạt động năm học mới.Đồng thời bầu ra Ban chỉ huy Liên – Chi đội nhiệm kỳ năm học mới.

Đại hội Liên, Chi đội được quy định  tổ chức dứt điểm trong tháng 10 năm 2019 và có thể tổ chức Đại hội ở hội trường, trong lớp học, phòng truyền thống, nơi có ý nghĩa.

Nội dung và chương trình Đại hội được hướng dẫn cụ thể như sau:

1/ Đối với Chi đội:

Tập hợp Chi đội – Kiểm tra số lượng, tư thế, trang phục Đội viên.

* Khai mạc Đại hội:

– Chào cờ (theo nghi thức Đội).

– Tuyên bố lý do – Giới thiệu Đại biểu – Công bố số lượng Đội viên dự Đại hội.

* Nội dung Đại hội:

– Bầu chủ toạ (03 em) và thư ký Đại hội (01 em) (Có thể Ban chỉ huy Chi đội dự kiến danh sách chủ toạ và thư ký Đại hội, cho Đại hội biểu quyết)

– Chủ toạ lên làm việc, công bố chương trình và thời gian Đại hội.

– Đọc báo cáo công tác tổng kết của Chi đội trong nhiệm kỳ qua và dự thảo chương trình công tác nhiệm kỳ tới.

– Phụ trách Chi đội (hoặc đại diện) phát biểu ý kiến.

– Tiến hành thảo luận và biểu quyết những đánh giá trong báo cáo tổng kết và những chỉ tiêu cụ thể trong công tác nhiệm kỳ tới.

* Bầu Ban chỉ huy Chi đội và bầu Đại biểu đi dự Đại hội Liên đội.

– Chủ toạ công bố Ban chỉ huy cũ hết nhiệm kỳ, nêu tiêu chuẩn cơ cấu và số lượng được bầu vào Ban chỉ huy mới. Nếu có ai đề nghị xin rút khỏi danh sách đề cử thì nêu rõ lý do, chủ toạ sẽ hội ý và quyết định đồng ý cho đội viên đó rút tên hay không.

– Biểu quyết hình thức bầu cử có hai hình thức: giơ tay biểu quyết và bỏ phiếu kín.

– Bầu Ban kiểm phiếu: chủ toạ dự kiến danh sách và đề xuất trưởng Ban kiểm phiếu. Chi đội biểu quyết danh sách Ban kiểm phiếu.

– Bỏ phiếu bầu cử: Đại biểu bầu Ban chỉ huy Chi đội xong mới bầu Đại biểu đi dự Đại hội Liên đội. (nếu tiến hành đồng thời bầu chỉ huy mới và bầu đại biểu đi dự đại hội Liên đội thì phải dùng hai loại phiếu có màu khác nhau). Ban kiểm phiếu cần ghi biên bản rõ ràng. Người trúng cử phải đạt trên phân nửa số phiếu bầu và theo thứ tự từ cao xuống thấp. (có thể bầu trực tiếp Chi đội trưởng, Chi đội phó…).

– Trong khi Ban kiểm phiếu làm việc. Đại hội giải lao và sinh hoạt văn nghệ.

– Ban kiểm phiếu công bố kết quả, Ban chỉ huy Chi đội mới ra mắt và nhận nhiệm vụ. Phụ trách Chi đội lên gắn cấp hiệu chỉ huy.

Lưu ý: Nếu bầu cử bằng cách giơ tay biểu quyết thì chủ toạ điều khiển đại hội bầu từng người một.

* Tổng kết đại hội:

– Nhận xét kết quả đại hội.

– Cảm ơn các Đại biểu đến dự đại hội.

– Chào cờ bế mạc (hát Quốc ca lời hai)

2/ Đối với Liên đội:

Đại hội Liên đội tiến hành khi các Chi đội đã tổ chức xong Đại hội. Đại hội toàn thể đội viên hoặc Đại hội đại biểu do Ban chỉ huy Liên đội quyết định, thời gian không quá một buổi.

* Lễ khai mạc Đại hội:

– Chào cờ theo nghi thức đội (chào cờ, Quốc ca, Đội ca, hô đáp khẩu hiệu Đội, sinh hoạt truyền thống).

– Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu mời và số lượng đại biểu chính thức trong Đại hội.

* Nội dung Đại hội:

– Bầu chủ toạ (từ 03 đến 07 người) và thư ký của Đại hội (02 người).

– Chủ toạ Đại hội làm việc, công bố chương trình, nội dung, phương pháp và thời gian làm việc của Đại hội.

– Liên đội báo cáo kết quả công tác của nhiệm kỳ cũ và chương trình hoạt động của Liên đội trong nhiệm kỳ mới.

– Đại diện BCH Chi đoàn và Ban giám hiệu phát biểu ý kiến.

– Các Đại biểu đi dự Đại hội thảo luận.

– Biểu quyết thông qua báo cáo và chỉ tiêu chương trình hành động của Liên đội.

– Bầu Ban chỉ huy Liên đội nhiệm kỳ mới.

+ Chủ toạ công bố Ban chỉ huy cũ hết nhiệm kỳ, nêu tiêu chuẩn cơ cấu và số lượng được bầu vào Ban chỉ huy mới.

+ Thảo luận và quyết định số lượng trong danh sách ứng cử và  đề cử Ban chỉ huy mới. Nếu đội  viên vào trong danh sách ứng cử và đề cử xin rút thì nêu rõ lý do, chủ toạ hội ý và quyết định đồng ý cho đội viên đó rút hay không.

– Bầu Ban kiểm phiếu:

Ban kiểm phiếu công bố thể lệ bầu cử, kiểm tra hòm phiếu, kiểm tra phiếu, phát phiếu bầu cử, đại biểu ghi phiếu bầu. Phiếu hợp lệ là phiếu bầu đúng tên người trong danh sách đề cử, ứng cử, không thừa so với số quy định, không để phiếu trắng. Người trúng cử phải đạt trên 1/2 tổng số phiếu bầu và theo thứ tự từ trên cao xuống (có thể bầu trực tiếp cấp trưởng hoặc cấp phó).

– Các đại biểu bỏ phiếu.

– Ban kiểm phiếu làm việc (Đại hội giải lao, sinh hoạt văn hoá văn nghệ).

– Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử.

– Tổng phụ trách công nhận gắn cấp hiệu và giao nhiệm vụ cho Ban chỉ huy mới.

– Nếu phiếu bầu đại biểu đi dự đại hội cấp trên thì phải bầu tiếp.

* Bế mạc Đại hội:

Chủ toạ đánh giá kết quả Đại hội, cảm ơn các đại biểu, tuyên bố bế mạc.

– Sau đó, có thể tổ chức liên hoan văn nghệ hoặc tổ chức vui chơi.

( Theo Kế hoạch số 04-HD/HĐĐ ngày 10 tháng 9 năm 2019 của Hội đồng Đội huyện Vĩnh Thuận về việc Hướng dẫn Tổ chức Đại hội Liên – Chi đội năm học 2019 – 2020)