THAO GIẢNG KHỐI 1 NĂM HỌC 2020 -2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

https://drive.google.com/file/d/1zkmq9cU1dVDYA6AUFwpwYRrGcZY3bj5Z/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/18XDf5jYw8MBdYxqy_1he8aJQmmLgntRG/view?usp=sharing