Chi bộ trường Tiểu học Thị Trấn 2 giới thiệu nhân sự chi ủy ( Bí thư, Phó bí thư) Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 25-7-2016 của Ban Chấp hànhTrung ương Đảng ( Khóa XII) về “ Thi hành Điều lệ Đảng”. Thực hiện công văn số 609-CV/HU, ngày 06-8-2019 của Ban Thường vụ huyện ủy về việc lãnh đạo đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và bầu của Trưởng ấp, Trưởng Khu phố, Tổ trưởng, Tổ phó, Thư ký Tổ nhân dân tự quản và Hướng dẫn số 04-HD/BCHHU, ngày 06-8-2019 của Ban Tổ chức huyện ủy về việc đại hội chi bộ thuộc đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2022.

Trên cơ sở quy hoạch cấp ủy, kết quả thực hiện Nghị quyết của chi bộ về định hướng xây dựng cấp ủy khóa mới, nhiệm kỳ 2020-2022.

Chi ủy chi bộ trường Tiểu học Thị Trấn 2, nhiệm kỳ 2017-2019, xây dựng đề án nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2022

Về cấp ủy đương nhiệm, đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2019 bầu cấp ủy là 03 đồng chí. Trình độ học vấn : 12/12 ( 03/03 đồng chí); Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm ( 03/03 đồng chí); Trung cấp Lý luận chính trị (02/03 đồng chí), Sơ cấp 01 đồng chí.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay nhân sự cấp ủy không thay đổi về số lượng nhưng có thay đổi về nhân sự vì lý do 01 đồng chí chuyển công tác đi, và có 01 đồng chí được bổ sung vào cấp ủy thay thế.

Nhìn chung, việc phân công cấp ủy nhiệm kỳ 2017-2019 là phù hợp, đảm bảo yêu cầu lãnh đạo toàn diện các mặt, các đồng chí cấp ủy nhiệm  kỳ 2017-2019 đã có sự nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, phát huy tinh thần trách nhiệm, xây dựng đoàn kết nội bộ, thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ do Nghị quyết đại hội đề ra.

Định hướng xây dựng nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2022

Yêu cầu, tiêu chuẩn cấp ủy viên

Về yêu cầu

Việc chuẩn bị nhân sự cấp ủy phải thực hiện dúng theo Điều lệ Đảng, quy chế, quy định của Đảng về công tác cán bộ; xây dựng nhan sự cấp ủy khóa mới đảm bảo chất lương, có số lượng và cơ cấu hợp lý, phải xem xét tiêu chuản và lấy tiêu chuẩn là chính, cơ cấu là quan trọng. Xây dựng cấp ủy phải tương đối toàn diện, đủ sức lãnh đạo, điều hành thắng lợi nghị quyết Đại hội.

Việc nhân sự cấp ủy phải căn cứ vào quy hoạch cán bộ, đồng thời chú trọng phát hiện, giới thiệu những nhân tố mới có đức, có tài, uy tín và triển vọng phát triển cao hơn.

Về tiêu chuẩn

Có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác-Leenin, tư tưởng Hồ Chí Minh cả trong nhận thức và hành động, chấp hành nghiêm Điều lệ Đảng, các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và địa phương nơi cư trú.

Có phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, trung thực, gương mẫu; có tinh thần tiết kiệm chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, được đảng viên và nhân dân tín nhiệm. Có tư duy đổi mới, sáng tạo, nói đi dôi với làm.

Có trình độ học vấn tốt nghiệp Trung học cơ sở trở lên và sơ cấp lý luận chính trị. Có năng lực, kiến thức, sức khỏe, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Nhạy bén trong công việc, đề xuất biện pháp đóng góp vào sự lãnh đạo của chi bộ và đảng bộ cấp trên, có khả năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh việc được phân công phụ trách.

Chấp hành nghiêm nguyên tắc dân chủ trong tổ chức và sinh hoạt đảng; có tinh thần phê bình và tự phê bình; giữ gìn sự đoàn kết thống nhất nội bộ; tôn trọng tập thể giữ gìn kỷ luật trong Đảng.

Qua kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 ( Khóa XII) không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Không cơ cấu vào cấp ủy những đảng viên mà bản thân hoặc vợ ( chồng), con vi phạm quy định của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, đơn vị và cá nhân cán bộ; không gương mẫu thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước hoặc vi phạm những điều đảng viên, cán bộ, công chưc, viên chức không được làm.

Về số lượng cơ cấu cấp ủy

Về số lượng

Căn cứ Khoản 4, Điều 24, Điều lệ Đảng và Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 25-7-2016 của Ban Chấp hànhTrung ương Đảng ( Khóa XII) về “ Thi hành Điều lệ Đảng”, quy định: “ Chi bộ có 9 đảng viên chính thức trở lên bầu chi ủy; chi bộ đông đảng viên bầu không quá 7 chi ủy viên. Chi bộ trực tiếp bầu chi ủy trước, sau đó bầu bí thư, bầu một phó bí thư trong số chi ủy viên. Chi bộ có dưới 9 đảng viên bầu bí thư, nếu cần bầu một phó bí thư”.

Căn cứ vào tình hình thực tế hiện nay của chi bộ trường Tiểu học Thị Trấn 2, chi bộ hiện có 13 đảng viên  nên số lượng chi ủy được ấn định 03 đồng chí.

Việc bầu chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ thực hiện theo Khoản 1, Điều 16, Quy chế bầu cử trong Đảng ban hành kèm theo Quyết định số 244-QĐ/TW, ngày 09-6-2014 của Ban Chấp hànhTrung ương Đảng ( Khóa XI), như sau:

“ Số lượng ứng cử viên trong danh sách bầu cử cấp ủy và ban thường vụ cấp ủy phải nhiều hơn số lượng cần bầu; số dự tối đa do đại hội (hội nghị) quyết định nhưng không quá 30% số lượng cần bầu, trong đó cấp ủy triệu tập đại hội (hội nghị) chuẩn bị số lượng nhân sự cấp ủy và ban thường vụ có số dư từ 10% – 15%”.

Như vậy, với cơ cấu ban chi ủy 03 người thì giới thiệu 04 người để bầu lấy 03 người; nếu ban chi ủy 05 người thì giới thiệu 06 người để bầu lấy 05 người.

Về cơ cấu

Trên cơ sở đảm bảo tiêu chuẩn là chính, cần có cơ cấu hợp lý để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ lãnh đạo chi bộ.

Đồng thời, Căn cứ Hướng dẫn số 05-HD/BTCHU ngày 23-9-2019, của Ban Tổ chức huyện ủy huyện Vĩnh Thuận.

Trên cơ sở tự phê bình và phê bình năm 2018, Bí thư chi bộ trường Tiểu học Thị Trấn 2 đã rà soát lại quy hoạch đã được Đảng ủy Thị Trấn Vĩnh Thuận phê duyệt, chuẩn bị nhân sự chi ủy nhiệm kỳ 2020-2022.

Theo đó, ngày 30/9/2019, Bí thư chi bộ đã triệu tập Hội nghị Ban chi ủy chi bộ để quán triệt yêu cầu, tiêu chuẩn cơ cấu chi ủy khóa mới ( theo Hướng dẫn số 04-HD/BTCHU, ngày 06-8-2019 của Ban Tổ chức huyện ủy).

Hội nghị đã bàn bạc, thảo luận, cho ý kiến gới thiệu nguồn nhân sự tham gia chi ủy khóa mới gồm có 04  đồng chí:

Nguyễn Hoài Thu ( Tái cử)

Nguyễn Thị Minh Khoa ( Tái cử)

Lê Thanh Vạn ( Tái cử)

Bùi Thị Mỹ Ngân ( Mới).

Kết thúc Hội nghị Ban chi ủy chi bộ trường Tiểu học Thị Trấn 2, Bí thư chi bộ đã tổng hợp kết quả giới thiệu của chi ủy theo đề án nhân sự chi ủy khóa mới để báo cáo trước hội nghị đảng viên chi bộ bước tiếp theo ( bước 2) như tinh thần Hướng dẫn số 05-HD/BTCHU ngày 23-9-2019 vào ngày 03/10/2019.

Người viết: Lê Thanh Vạn