Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
17/2018/TT-BGDĐT 22/08/2018 Thông tư, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 10 năm 2018.
16/2017/TT-BGD&ĐT 12/07/2017 Thông tư, Thông tư hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập.
01/2016/TT-BNV 13/01/2016 Thông tư, Thông tư Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
26/2015/TT-BGDĐT 30/10/2015 Thông tư, Thông tư số 26/2015/TT-BGDĐT ngày 30/10/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý trường tiểu học
53/2012/TT-BGDĐT 20/12/2012 Thông tư, Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
32/2011/TT-BGDĐT 08/08/2011 Thông tư, Thông tư ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 9 năm 2011. Những quy định trái với Thông tư này bị bãi bỏ.