Thời khóa biểu năm học 2019-2020 ( Từ ngày 20/8/2019)

Lượt xem:

Đọc bài viết

THỜI KHÓA BIỂU ( Từ 20/ 08 / 2019 )
Năm học : 2019 – 2020
RS RS RS
Ngô Loan Liễu Trần Loan Tươi On Nguyệt Khởi Thẩm Ngoan Hùng Út Niên
Thứ Buổi Thời gian Tiết 1/1 1/2 1/3 2/1 2/2 3/1 3/2 3/3 4/1 4/2 5/1 5/2
THỨ 2 SÁNG 7g – 7g40 1 CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC
7g40 – 8g20 2 TV ( Ngô Loan) TV ( Liễu) TV ( Tr.Loan) TV ( Tươi) TV ( Thẩm) TV ( Nguyệt) TV ( Khởi) TV ( On) TV ( Ngoan) TV ( Hùng) TV ( Út) TV ( Niên)
8g20 – 8g40
8g40 – 9g20 3 TV ( Ngô Loan) TV ( Liễu) TV (Tr.Loan) TV ( Tươi) TV ( Thẩm) TV ( Nguyệt) TV ( Khởi) Anh văn ( Ngân) TV ( Ngoan) TV ( Hùng)  TV ( Út TV ( Niên)
9g20 – 10g 4 Toán ( Ngô Loan) Toán ( Liễu) Toán ( Tr.Loan) Toán ( Tươi) Toán ( Thẩm) Toán ( Nguyệt) Toán ( Khởi) Anh văn ( Ngân) Toán ( Ngoan) Toán ( Hùng Toán ( Út) Toán ( Niên)
CHIỀU 13g30 – 14g10 1 Am nhạc ( Phương) ÔnTV ( Oanh) Ôn TV ( Tr.Loan) Anh Văn ( Ngân) Ôn Toán ( Thẩm) Thể dục ( Vạn) Thủ công ( Khởi) Thủ công ( On) Đạo đức ( Xuyên) Đạo đức ( Khoa) Đạo đức ( Hon) Âm nhạc Phương)
14g10 – 14g50 2 TNXH ( Mến) Ôn Toán ( Oanh) Ôn TV ( Tr.Loan) Anh Văn ( Ngân) Ôn Toán ( Thẩm) TV ( Nguyệt) Thể dục ( Vạn) Đạo đức ( Phương) Kỹ thuật ( Xuyên) Âm nhạc ( Phương) Ôn TV ( Hon) Toán ( Niên)
14g50 – 15g30 3 Thủ công (Mến) Ôn TV ( Oanh) Ôn Toán ( Tr.Loan) Thể dục ( Vạn) Ôn TV (Thẩm) Toán ( Nguyệt) Âm nhạc ( Phương) Toán ( On) Tin học ( Xuyên) Kỹ thuật (Khoa) Kỹ Thuật( Hon) Đạo đức ( Thu)
THỨ 3 SÁNG 7g – 7g40 1 TV ( Ngô Loan) TV ( Liễu) Đạo đức ( Mến) MT( ôn Toán.Tươi) Toán ( Thẩm) TV ( Nguyệt) TV ( Khởi) MT. ÔnTV ( KLoan) TV ( Ngoan) Khoa học ( Hùng) TV ( Út) Anh Văn ( Ngà)
7g40 – 8g20 2 TV ( Ngô Loan) TV ( Liễu) TNXH ( Mến) MT ( Ôn Toán. Tươi) Toán (Thẩm) TV ( Nguyệt) Toán ( Khởi) MT. ÔnTV ( KLoan) TV ( Ngoan) Lịch sử ( Hùng) Toán ( Út) Anh Văn ( Ngà)
8g20 – 8g40
8g40 – 9g20 3 Toán ( Ngô Loan) Ôn Toán ( Oanh) Thủ công ( Mến) MT ( Ôn TV.Tươi) TV ( Thẩm) Toán ( Nguyệt) Anh văn ( Ngân) MT. ôn Toán (K Loan Khoa học( Ngoan) Địa lý ( Hùng Anh văn ( Ngà) Tin học ( Xuyên)
9g20 – 10g 4  Toán ( Ngô Loan) Ôn Toán ( Oanh) Thể dục ( Mến) MT( TV. Tươi) TV ( Thẩm) TNXH ( M. Khoa) Anh văn ( Ngân) MT. ôn Toán ( K Loan Toán ( Ngoan) TV ( Hùng) Anh văn ( Ngà) Tin học ( Xuyên)
CHIỀU 13g30 – 14g10 1 TV ( Ngô Loan) Đạo đức ( mến) TV ( Tr.Loan) Anh Văn ( Ngân) Đạo đức ( Phương) TNXH ( M.Khoa) Tin học ( Xuyên) TV ( On) Thể dục ( Vạn) Ôn Toán ( Hùng) Địa lý ( Út) TV ( Niên)
14g10 – 14g50 2 TV ( Ngô Loan) TNXH ( Mến) TV ( Tr.Loan) Anh Văn ( Ngân) Thủ công (Phương) Thể dục ( Vạn) Toán ( Khởi) Toán (On) Anh văn ( Ngà) Tin học ( Xuyên) Khoa học ( Út) TV ( Niên)
14g50 – 15g30 3 Ôn TV ( Ngô Loan) Thủ công ( Mến Ôn TV ( Tr.Loan) Thể dục ( Vạn) TNXH (Phương) Tin học ( Xuyên) Toán  ( Khởi) TV ( On) Anh văn ( Ngà) Ôn TV (Hùng) TV ( Út) Toán ( Niên)
THỨ 4 SÁNG 7g – 7g40 1 TV ( Ngô Loan) MT ( Ôn Toán. Oanh) Anh văn ( Ngà) TV ( Tươi) Âm nhạc ( Phương) TV ( Nguyệt) Đạo đức (Khởi) TNXH (On) TV ( Ngoan) MT.  Ôn Toán ( Hon) Toán ( Út) Toán ( Niên)
7g40 – 8g20 2 TV ( Ngô Loan) MT (Ôn Toán. Oanh) Anh văn ( Ngà) TV ( Tươi) Thể dục ( Phương) TV ( Nguyệt) TV ( Khởi) TV ( ON) Toán ( Ngoan) MT . Ôn Toán ( Hon)  Toán (Út) TV ( Niên)
8g20 – 8g40
8g40 – 9g20 3 Anh văn ( Ngà) MT (ÔnTV. Liễu) TV. (Tr.Loan) Toán ( Tươi) Anh văn ( Ngân) Toán ( Nguyệt) TV ( Khởi) Âm nhạc ( Phương)  TV ( Ngoan) MT.Ôn TV ( Hon)  TV ( Út) Anh văn ( Ngà)
9g20 – 10g 4 Anh văn ( Ngà) MT ( Ôn TV.Liễu) TV. (Tr.Loan) Toán ( Tươi) Anh văn ( Ngân) Toán( Nguyệt) Toán ( Khởi) Thể dục ( Phương)  Toán ( Ngoan) MT.Ôn TV ( Hon)  TV ( Út) Anh văn ( Ngà)
CHIỀU 13g30 – 14g10 1 Đạo đức ( Oanh) TV ( Liễu) TV ( Tr.Loan) Âm nhạc ( Phương) Toán ( Thẩm) Ôn Toán ( Nguyệt) TV ( Khởi) TV ( On) Thể dục ( Vạn) Anh văn ( Ngà) Toán Út Khoa học ( Niên)
14g10 – 14g50 2 Ô Toán ( Oanh) TV ( Liễu) TV (Tr.Loan) Thủ công ( Mến) TV ( Thẩm) TV ( Nguyệt) TNXH ( Khởi) TV( On) Tin học ( Xuyên) Thể dục ( Vạn) Khoa học ( Út) Lịch sử ( Niên)
14g50 – 15g30 3 Ôn TV( Oanh) Toán ( Liễu) Toán ( Tr.Loan) TNXH ( Mến) TV ( Thẩm) Âm nhạc ( Phương) Thể dục ( Vạn) Toán ( On) Ôn Toán ( Xuyên) Anh văn ( Ngà) Lịch sử ( Út) Ôn TV ( Niên)
THỨ 5 SÁNG 7g – 7g40 1 MT ( Thể dục.Mến) Thể dục ( Vạn) Ôn TV ( Tr.Loan) Toán (Tươi) TV  (Thẩm) Anh văn ( Ngân) MT. ÔnTV ( KLoan) Thể dục ( Phương) Địa lí (Ngoan) Khoa học ( Hùng) Anh văn ( Ngà) MT( TV. Niên)
7g40 – 8g20 2 MT ( Ôn TV.Oanh) Anh văn ( Ngà) Ôn TV ( Tr.Loan) Toán ( Tươi) Thể dục ( Phương) Anh văn ( Ngân) MT. ÔnTV ( KLoan) Toán ( On) TV ( Ngoan) Toán ( Hùng) Tin học ( Xuyên) MT( Ôn TV. Niên)
8g20 – 8g40
8g40 – 9g20 3 MT (Ôn T . Ngô Loan) Anh văn ( Ngà) Ôn Toán ( Tr.Loan) TV ( Tươi) Anh văn ( Ngân) Thủ công ( Hon) MT. ôn Toán (K Loan Đạo đức ( Phương) TV ( Ngoan) TV ( Hùng) Tin học ( Xuyên) MT (Ôn Toán.Niên)
9g20 – 10g 4 MT ( Ôn T.Ngô Loan) TV ( Oanh) Âm nhạc ( Phương) TV(Tươi) Anh văn ( Ngân) Đạo đức ( Hon) MT. ôn Toán ( K Loan TV ( On) Toán (Ngoan) Ôn TV ( Hùng) Anh văn ( Ngà) MT (Ôn Toán.Niên)
CHIỀU 13g30 – 14g10 1 Rèn chữ ( Oanh)  Toán ( Liễu) TV ( Tr.Loan) Ôn Toán ( Tươi) TV ( Thẩm) Tin học ( Xuyên) Anh văn ( Ngân) Ôn TV( On) Khoa học ( Ngoan) Anh văn ( Ngà) Âm nhạc ( Phương) Thể dục ( Vạn)
14g10 – 14g50 2 Rèn chữ ( Oanh) TV (Liễu) TV ( Tr.Loan) Ôn Toán ( Tươi) TV ( Thẩm) Ôn Toán ( Nguyệt) Anh văn ( Ngân)  Toán ( On) Lịch sử (Ngoan) Tin học ( Xuyên) Thể dục ( Vạn) Toán ( Niên)
14g50 – 15g30 3 Ôn Toán ( Oanh) TV ( Liễu) Toán ( Tr.Loan) Tin học ( Xuyên) Toán ( Thẩm) Ôn TV ( Nguyệt) Tin học ( Xuyên) Ôn Toán ( On) TV ( Ngoan) Anh văn ( Ngà) Thể dục ( Vạn) Kỹ thuật ( Thu)
THỨ 6 SÁNG 7g – 7g40 1 TV ( Ngô Loan) Toán ( Liễu) MT ( Rèn chữ . Oanh) TV ( Tuoi) MT ( Ôn TV K Loan) MT ( Ôn TV. Hon TV ( Khởi) Anh văn ( Ngân) MT (TNST . Xuyên) TV ( Hùng) MT (TV . Út) TV ( Niên)
7g40 – 8g20 2 TV ( Ngô Loan) TV ( Liễu) MT ( Rèn chữ .Oanh) TV ( Tuoi) MT ( Ôn TV K Loan) MT ( Ôn TV.Hon) TV ( Khởi) Anh văn ( Ngân) MT ( ATGT.Xuyên) TV ( Hùng) MT (TV . Út)  Toán ( Niên)
8g20 – 8g40
8g40 – 9g20 3  Toán ( NgôLoan) TV (Liễu) MT ( Ôn Toán. Oanh) Toán ( Tươi) MT ( Ôn Toán K Loan MT ( Ôn Toán.Hon) Ôn Toán ( Khởi) Toán ( On) MT( ôn Toán. Xuyên) Toán ( Hùng) MT (Ôn Toán. Hon) Khoa học ( Niên)
9g20 – 10g 4 Ôn Toán ( NgôLoan) SHTT ( Liễu) MT ( Ôn Toán.Oanh) SHTT (Tươi) MT ( ÔN Toán K Loan) MT (SHTT. Nguyệt) TNXH ( Khởi) Ôn Toán ( On) MT ( ÔnTV. Xuyên) Ôn Toán ( Hùng) MT (Ôn Toán. Hon) Địa lý ( Niên)
CHIỀU 13g30 – 14g10 1 ATGT/ Ôn Toán ( Oanh) Âm nhạc ( Phương) ATGT/ Ôn Toán ( Tr.Loan) Đạo đức ( Mến) TNST ( Thẩm) Anh văn ( Ngân) TNST/ ( Khởi) TNST ( On) Anh văn ( Ngà) Thể dục ( Vạn) Ôn TV ( Út) TNST /SHTT ( Nien)
14g10 – 14g50 2 TNST ( Ngô Loan) ATGT (Oanh) TNST ( Tr.Loan) TNST ( Mến ATGT ( Thẩm) Anh văn ( Ngân) ATGT/ ôn Toán ( Khởi) TNXH ( On) Anh văn ( Ngà) ATGT/TNST ( Hùng) ATGT/TNST ( Út) ATGT ( Niên)
14g50 – 15g30 3 SHTT ( Ngô Loan) TNST ( Oanh) SHTT ( Tr.Loan) Tin học ( Xuyên) SHTT ( Thẩm) TNST/ATGT ( Hon) SHTT ( Khởi) SHTT ( On) SHTT ( Ngoan) SHTT ( Hùng) SHTT ( Út) Thể dục ( Vạn)
P/S: 02 tuần trước và sau Tết( Âm lịch) sẽ không dạy chiều thứ Sáu Khoa : 02 tiết Khoa: 02 tiết Thu: 02 tiết