Giáo viên dạy bồi dưỡng học sinh giỏi được giảm tiết dạy không?

Lượt xem:

Đọc bài viết

Theo Điều 6 Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT quy định định mức dạy học của giáo viên như sau:

– Giáo viên tiểu học là 23 tiết, giáo viên trung học cơ sở là 19 tiết, giáo viên trung học phổ thông là 17 tiết;

– Giáo viên trường phổ thông dân tộc nội trú là 17 tiết ở cấp trung học cơ sở, 15 tiết ở cấp trung học phổ thông;

– Giáo viên trường phổ thông dân tộc bán trú là 21 tiết ở cấp tiểu học, 17 tiết ở cấp trung học cơ sở;

– Giáo viên trường, lớp dành cho người tàn tật, khuyết tật là 21 tiết đối với giáo viên ở cấp tiểu học, 17 tiết đối với giáo viên ở cấp trung học cơ sở.

Bên cạnh đó tại Điểm b Khoản 2 Điều 11 Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT quy định việc quy đổi các hoạt động khác ra tiết dạy như sau:

“Đối với giáo viên được huy động tham gia công tác hướng dẫn, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ do Phòng Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thì 1 tiết giảng dạy thực tế được tính bằng 1,5 tiết định mức.”

Vậy nên, khi tham gia dạy bồi dưỡng học sinh giỏi do Phòng Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thì  không được giảm tiết dạy, nhưng 1 tiết giảng dạy bồi dưỡng sẽ được tính bằng 1,5 tiết định mức. Số tiết dạy quy đổi đó được làm căn cứ để tính vào số giờ giảng dạy của giáo viên theo định mức quy định.

( Theo Thư ký luật)