Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
số 305/TB-UBND 15/11/2019 Thông báo, Thông báo phân công cán bộ dự họp mặt kỷ niệm 37 năm ngày nhà giáo Việt Nam ( 20/11/1982-20/11/2019)
911/VP-NCTH 13/11/2019 Thông báo, Thông báo về việc họp mặt kỷ niệm 37 năm Ngày nhà giáo Việt Nam ( 20/11/-20/11/2019)
05/11/2019 05/11/2019 Thông báo, DANH SÁCH Ban coi và chấm thi phong trào Vở sạch-Chữ đẹp Trường Tiểu học Thị Trấn 2, năm học 2019-2020 ( Kèm theo Quyết định số 95 /QĐ-TH TTr2 ngày 05 tháng 11 năm 2019)
TB-UBND 03/10/2019 Thông báo, Thông báo của UBND huyện về việc tuyển dụng viên chức 2019
69/PGDĐT 30/09/2019 Thông báo, Thông báo về việc bồi dưỡng nâng cao trình độ tiếng Anh cho giáo viên phổ thông
Biểu mẫu 05,06,07,08 27/05/2019 Thông báo, THÔNG BÁO Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2018-2019
137 /BB –TH.TTr2 15/09/2018 Thông báo, Các biểu mẫu đã thực hiện công bố và niêm yết các biểu mẫu theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục. Công bố niêm yết các khoản thu, chi đầu năm học 2018-2019 và các biểu mẫu theo Thông tư 61/2017/TT-BTC.