Thông báo về việc lập-quản lý hồ sơ chuyên môn nghiệp vụ trường học

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 21/10/2019, Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang ban hành công văn số 1948/HD-SGD Hướng dẫn về việc lập-quản lý hồ sơ chuyên môn nghiệp vụ trường học.

Công văn số 1948/HD-SGD, quy định về việc các cơ sở giáo dục tiểu học cần lâp các loại hồ sơ phục vụ công tác quản lý nhà trường và công tác chuyên môn ( gọi chung là hồ sơ chuyên môn nghiệp vụ) theo quy định tại Điều lệ trường tiểu học, không mở thêm hồ sơ sổ sách ngoài quy định làm ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi, nghiên cứu của công chức viên chức.

Thời gian lưu trữ, bảo quản hồ sơ chuyên môn nghiệp vụ thực hiện theo đúng Thông tư 27/2016/TT-BGDDT ngày 30/12/2016.

Hồ sơ chuyên môn nghiệp vụ được quy định như sau:

*Đối với nhà trường:

-Sổ đăng bộ;

-Sổ phổ cập giáo dục tiểu học;

-Sổ theo dõi kiểm tra đánh giá học sinh; hồ sơ giáo dục đối với học sinh khuyết tật ( nếu có);

-Học bạ của học sinh;

-Sổ nghị quyết và kế hoạch công tác;

-Sổ quản lý cán bộ giáo viên, nhân viên;

-Sổ khen thưởng; kỷ luật;

-Sổ quản lý tài sản; tài chính;

-Sổ quản lý các văn bản; công văn;

-Phần mềm cơ sở dữ liệu ngành ( EMIS; QQMS in ra giấy, ký tên báo cáo cho Phòng Giáo dục-Đào tạo và lưu ở trường theo quy định;

*Đối với Phó Hiệu trưởng

-Kế hoạch hoạt động chuyên môn;

-Sổ biên bản họp chuyên môn, thao giảng;

-Hồ sơ tổ chưc các chuyên đề nâng cao chất lượng giáo dục;

-Báo cáo thống kê số lượng, chất lượng giáo dục của tổ;

*Đối với giáo viên

-Giáo án ( bài soạn); Giáo viên soạn giáo án theo hướng tổ chức các hoạt động; nội dung ngắn gọn;

-Sổ họp chuyên môn;

-Sổ dự giờ;

-Sổ chủ nhiệm;

-Sổ công tác Đội ( Giáo viên Tổng Phụ trách Đội);

Trên cơ sở chỉ đạo của công văn số 1948/HD-SGD, đề nghị toàn trường thực hiện nghiêm túc để phản ánh đúng hoạt động của nhà trường. Về trách nhiệm cụ thể trong hồ sơ chung của nhà trường sẽ thể hiện quy định theo quy chế dối với cá nhân quản lý. Công tác kiểm tra sẽ thực hiện theo kế hoạch kiểm tra nội bộ.

Hiệu trưởng