Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm định chất lượng năm học 2018 – 2019

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm định chất lượng năm học 2018 – 2019

Lượt xem:

Căn cứ Thông tư 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ GDĐT về Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học; Căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 của trường Tiểu học Thị Trấn 2, Trường Tiểu học Thị Trấn 2 xây dựng kế hoạch... ...