Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng trực tiếp sử dụng sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Lượt xem:

Đọc bài viết

Căn cứ Quyết định số 54/QĐ-PGDĐT ngày 23/7/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Thuận, về việc cử Cán bộ quản lý và giáo viên tham dự tập huấn, bồi dưỡng sử dụng sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, trường Tiểu học Thị Trấn 2 đã thực hiện Kế hoạch  tập huấn, bồi dưỡng trực tiếp sử dụng sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho tất cả giáo viên dạy lớp 1 năm học 2020-2021 và cán bộ quản lý cấp tiểu học chưa được tập huấn, bồi dưỡng trực tiếp sử dụng sách giáo khoa do NXBGDVN tổ chức.Thời gian tổ chức từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 8 năm 2020.

Báo cáo viên là cán bộ quản lý được cử tham gia tập huấn, bồi dưỡng theo Quyết định số 54/QĐ-PGDĐT ngày 23/7/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Thuận, tham gia tập huấn, bồi dưỡng trực tiếp sử dụng sách giáo khoa do NXBGDVN tổ chức tại tỉnh Kiên Giang.

Yêu cầu đề ra đảm bảo 100% giáo viên dạy lớp 1 năm học 2020-2021, cán bộ quản lý cấp tiểu học đều được tập huấn, bồi dưỡng sử dụng sách giáo khoa.Thực hiện bồi dưỡng một phần lồng ghép trong chương trình bồi dưỡng thường xuyên như quy định. Bồi dưỡng nâng cao năng lực về phương pháp dạy học theo sách giáo khoa lớp 1 và sử dụng sách giáo khoa phù hợp với lựa chọn của cơ sở giáo dục đạt hiệu quả theo yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

 

Nội dung tập huấn, bồi dưỡng sử dụng bộ sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021 đã được chọn lựa: Bộ “Kết nối tri thức với cuộc sống” ở tất cả các môn học và hoạt động giáo dục; giáo dục địa phương.

Bồi dưỡng giáo viên nâng cao năng lực về phương pháp dạy học theo sách giáo khoa lớp 1 đáp ứng yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch trong thời gian tập huấn được đơn vị quán triệt đúng quy định và nghiêm túc.

Tin bài và ảnh:  Nguyễn Thị Minh Khoa