Trường Tiểu học Thị Trấn 2 tổ chức ” “tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện Công văn số 1691/SGDĐT-GDTX ngày 13 tháng 9 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang về tổ chức các hoạt động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2019

Thực hiện công văn số 62a/PGDĐT ngày 20/9/2019 về việc hướng dẫn tổ chức hưởng ứng tổ các hoạt động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận” của Phòng Giáo dục và Đào tạo;

Theo tinh thần ” học tập suốt đời”, nên sau khi công bố khai mạc, nhà trường đã thực hiện nhiều nội dung như tổ chức sinh hoạt bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị , tìm hiểu pháp luật , giáo dục sức khỏe, giáo dục môi trường cho công chức, viên chức và học sinh nhà trường.

Đồng thời, nhà trường tiến hành xây dựng các kế hoạch lồng ghép về khuyến đọc, khuyến học.  Phát động phong trào xây dựng “Tủ sách lớp học”, tiến tới triển khai xây dựng “Tủ sách học tập suốt đời” tại đơn vị.

Mục tiêu đặt ra của nhà trường Tiểu học Thị Trấn 2 là sẽ thường xuyên và liên tục tổ chức các hoạt động, nhằm mục đích góp phần nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, giáo viên, học sinh và các tầng lớp nhân dân về vai trò, ý nghĩa và tính cấp thiết của việc tự học, tự cập nhật, tiếp thu tri thức, phương pháp học tập để vận dụng vào sản xuất và các hoạt động xã hội; hoàn thiện nhân cách, phát triển bản thân; tăng năng suất lao động, tăng trưởng kinh tế, giảm nghèo, phát triển văn hóa và nâng cao chất lượng cuộc sống.

(Amin)